05 jun, 2019 / Teaterterrassen, Kvarteret Jäntan, pålning, fornlämning, Landskrona

Vi provpålar i Kvarteret Jäntan

13 juni kommer det höras dunk, dunk, dunk i centrala Landskrona. Då kommer Serneke tillsammans med Landskrona stad och med stöd av experter från Kulturen i Lund testa en metod för pålning genom de värdefulla kulturlagren. Bästa sätt att bevara dessa är inte att göra en arkeologisk utgrävning, utan att faktiskt sätta ett hus ovanpå. Då vet man att det kommer finnas kvar för framtiden. Men, man måste vara försiktig – därför börjar vi med två pålar.

Länsstyrelsen tog beslut om arkeologisk undersökning i början av 2017. De angav då att undersökningskostnaden skulle uppgå till drygt 36 miljoner kronor. Därefter har en dialog förts med Länsstyrelsen och man är nu överens om att prova en alternativ metod och låta de värdefulla kulturlagren ligga kvar i marken. Metoden går ut på att kommande byggnation bärs upp av pålar. För att utreda om föreslagen metod fungerar kommer en provpålning att genomföras 10-14 juni.

Det område som idag utgör Kvarteret Jäntan var tidigare en del av stadens befästningsverk. Vattengravarna från befästningsstaden fylldes igen under andra hälften av 1800-talet och offentliga byggnader och parker uppförs som en gördel kring stadskärnan likt tidens stadsplaneideal. Flickskolan, som senare blev Österportskolan var en sådan offentlig byggnad. När skolan revs och platsen blev markparkering förändrades kvarterets funktion i det viktiga stråket. Platsen är förvisso fortfarande offentligt tillgänglig, men parkeringen skapar snarare en barriär i stadsrummet än en koppling. Det nya kvarteret kommer återskapa känslan av en stadsport och entré mot stadskärnan.

Läs mer om provpålningen på Landskrona stads hemsida >>

Läs mer om bostäderna i Kvarteret Jäntan >>