Kalkyler och sånt

Kostnadskalkyl och förskottsgarantiförsäkring

För att få teckna förhandsavtal måste bostadsrättsföreningen upprätta en kostnadskalkyl över sina uppskattade kostnader. Kostnadskalkylen måste granskas av två av Boverket utsedda externa intygsgivare som bestyrker att kalkylen vilar på tillförlitliga grunder. Det tryggar köpare att föreningens ekonomi och verksamhet är hållbar.

Innan bostadsrättsföreningen får fakturera förskott, efter undertecknat förhandsavtal, måste den ansöka om, och erhålla tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott. En förutsättning för att erhålla tillståndet är att bostadsrättsföreningen utställer en säkerhet för förskotten genom att teckna en förskottsgarantiförsäkring, vilken tryggar samtliga köpares inbetalda förskott.

Mer om kostnadskalkyler för bostadsrätter på boverket.se>>

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Det kan handla om hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen.